موسیقی استاد .....
/

جوایز جشنواره اینستاگرامی موسیقی

Roadie

جوایز هفتگی جشنواره اینستاگرامی موسیقی

 نفراول:یک ونیم میلیون تومان

نفردوم:یک میلیون تومان

نفرسوم:پانصدهزارتومان #انجمن_موسیقی_استان_کرمان#شهرداری_کرمان #کرمانی_شو#موسیقی#نوازندگان#خوانندگان #کورونا_را_شکست_میدهیم#با_هم_پیروزیم #جشنواره