موسیقی استاد .....
/

نشست تخصصی درخصوص نوازندگی عود توسط مُعنّیٰ جِهادْ در کرمان زمستان 97

Roadie

به همت انجمن موسیقی استان کرمان، نشست تخصصی درخصوص نوازندگی عود توسط مُعنّیٰ جِهادْ در کرمان برگزار شد

زمستان 97